Pomiary


Urządzenie pomiarowe

 

 

Urządzenie pomiarowe na niebieskim tle

 

 

Pomarańczowe urządzenie pomiarowe


„Kwiecińscy”pomiary specjalistyczne

Wykonujemy:

-pomiary elektryczne sieci i urządzeń elektrycznych,

-pomiary wydatku energetycznego miernikiem MWE-1,

-pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

-pomiary elektronarzędzi,

-pomiary instalacji odgromowej i uziemień.

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych dla wszystkich rodzajów obiektów, tj.:

-obiektów użyteczności publicznej,
-handlowo – usługowych,
-przemysłowych,
-obiektów biurowych,
-mieszkalnych ,
-produkcyjno – usługowych, urządzeń.

Rodzaje pomiarów:

Pomiary odbiorcze: wykonana instalacja elektryczna oraz podłączone na stałe do niej urządzenia muszą zostać sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Wykonanie protokołu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonych badań daje uwierzytelnienie poprawności połączeń badanej instalacji lub urządzeń nadając status „dopuszczonej do eksploatacji”.
Pomiary okresowe: są pomiarami wystawionymi przez osobę uprawnioną, zatwierdzające poprawne działanie instalacji oraz pełną ochronę przeciwporażeniową osób korzystających z tej instalacji, w określonym czasookresie.

Co jaki czas należy wykonywać pomiary instalacji elektrycznych?
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
W jakich budynkach istnieje obowiązek przeprowadzania takich pomiarów?
Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne).

Sprzęt z jakiego korzystamy:
-wielofunkcyjny miernik MPI-520 renomowanej firmy Sonel ,posiadający aktualne świadectwo kalibracji,

-luksomierz firmy TES model 1335 ,posiadający aktualne świadectwo kalibracji,

-miernik MWE – 1 skonstruowanym w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,posiadający aktualne świadectwo kalibracji,

ZAPEWNIAMY PAŃSTWA ,ŻE DZIĘKI SZEROKIEJ GAMIE INNYCH DZIEDZIN ,KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY CENA BĘDZIE NAJLEPSZA NA LOKALNYM RYNKU DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH CECH USŁUGI