Prowadzenie dochodzeń powypadkowych

Pomagamy w wszystkich sprawach związanych z wypadkiem przy pracy również występowanie jako przedstawiciel pracodawcy.

Człowiek leżący na ziemiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania ( Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późniejszymi zmianami).

KP Dział Dziesiąty, Rozdział VII Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mianem wypadku przy pracy określa się …. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

• w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań,
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, a które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

• uprawiania sportu (treningi, zawody) przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
• wykonywania odpłatnie pracy przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego, na podstawie skierowania do pracy,
• pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
• odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu itd., na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,
• wykonywania pracy na rzecz spółdzielni przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
• wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
• wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
• prowadzenia działalności pozarolniczej lub współpracy przy niej,
• wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
• odbywania służby zastępczej,
• nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
• pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy:

• zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu,
• zabezpieczenie miejsca wypadku,
• podjęcie działań ograniczających lub w pełni eliminujących zagrożenie,
• zastosowanie środków zapobiegających pokrewnym zdarzeniom,
• ustalenie okoliczności i zbadanie przyczyn wypadku,
• przygotowanie wymaganej dokumentacji powypadkowej (pracodawca na jej przygotowanie i uzupełnienie ma 14 dni od momentu zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego; należy ją przechowywać przez 10 lat).

Postępowanie powypadkowe

Firma ,,KWIECIŃSCY" sprawuje stały nadzór nad warunkami pracy w powierzonych nam obszarach. Oferujemy państwu udział i pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej w razie zaistnienia wypadku przy pracy a także w sytuacji wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Czynności te wykonują nasi pracownicy posiadający wymagane uprawnienia oraz wieloletni staż pracy, dlatego też mogą mieć Państwo pewność, że dokumentacja powypadkowa będzie sporządzona prawidłowo i zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

⦁ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
⦁ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
⦁ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
⦁ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania.