Pomiar wydatku energetycznego

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru wydatku energetycznego wybranych rodzajów aktywności fizycznej i czynności roboczych Państwa pracowników.

Maska gazowaPomiary przeprowadzone są w nawiązaniu do art. 232 znowelizowanego kodeksu pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które zobowiązują pracodawcę do obowiązkowego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Badania realizowane są „metodą chronometrażowo – tabelaryczną Lehmanna” lub „metodą opartą na wynikach pomiaru objętości wydychanego powietrza, czyli wentylacji płuc”.

Pierwsze metoda uwzględnia pozycję ciała i rodzaj grup mięśniowych zaangażowanych przy wykonywaniu pracy. Metoda ta składa się z dwóch etapów. W pierwszym dokonywana jest ocena pozycji ciała podczas pracy i szacowany wydatek energetyczny wynikający z utrzymania tej pozycji. W etapie drugim oceniany jest wydatek energetyczny na podstawie przeprowadzonej analizy czynności roboczych, główne grupy mięśni wykonujących te czynności. Podczas badań sporządzana jest „fotografia dnia pracy” z wykorzystaniem sprzętu audio – wizualnego pozwalająca na wyodrębnienie typowych na danym stanowisku czynności roboczych. Całkowity koszt energetyczny pracy jest sumą wyników uzyskanych w obu omówionych etapach.

Pomiar wydatku energetycznego drugą metodą realizowany jest miernikiem MWE – 1 skonstruowanym w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Badania oparte są na zależności liniowej między wielkością zużycia tlenu podczas wysiłku a wielkością minutowej wentylacji. Zastosowanie aparatu do pomiarów umożliwia uzyskanie danych dotyczących: wentylacji płuc, średniego minutowego wydatku energetycznego brutto i netto. Po przeprowadzonych pomiarach wybraną metodą przez Państwa sporządzona zostanie dokumentacja w postaci wydruku komputerowego zawierająca obliczenia i wnioski końcowe pozwalające uznać, czy wykonywana prace na danym stanowisku należy do prac w warunkach szczególnie uciążliwych wymagających zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych.

Prowadzone badania nie zakłócają toku pracy i nie wpływają na jej obniżenie.