Ocena ryzyka zawodowego

Firma KWIECIŃSCY przygotuje dla państwa Ocenę Ryzyka Zawodowego przy użyciu aktualnie obowiązujących wymagań.

Dłoń przy wykresachOpracowanie oceny ryzyka wynika z przepisów ustawy – Kodeks Pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dania 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Została nałożona przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002). Ocena ryzyka zawodowego okazała się podstawowym narzędziem służącym zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników w miejscu pracy. Zobowiązany jest do niej każdy pracodawca, jej regularne przeprowadzanie stwarza w przedsiębiorstwie odpowiednie, pozbawione ryzyka warunki pracy oraz pozwala na ewentualne kontrolowanie zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy.

Kodeks pracy wyszczególnia obowiązki pracodawcy:
• ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
• stosowanie niezbędnych środków profilaktycznie zmniejszających ryzyko,
• informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się wykonywać regularnie i modyfikować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy. Pierwszy proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka wykonuje się przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać w następujących przypadkach:
• tworzy nowe stanowiska pracy,
• wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy,
• w razie powstania zdarzenia wypadkowego,
• nakaz PIP lub PIS,
• gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:
• spełnienie roszczeń prawnych,
• dobra pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie,
• dostrzeganie istoty występujących zagrożeń,
• kontrola nad stosowanymi środkami profilaktycznymi zręczne zarządzanie poziomem ryzyka w zakładzie pracy.