Kurs pedagogiczny

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

Kobieta z kubkiemPo szkoleniu kursant powinien umieć:
• nauczać danego zawodu zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową kształcenia w danym zawodzie,
• kształtować właściwe postawy wobec pracy i procesu oraz wytworów pracy,
• formułować pytania i problemy kierowane do uczącego się w sposób jasny, logiczny i zrozumiały,
• organizować i prowadzić praktyczne zajęcia zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakładzie pracy,
• kształtować i rozwijać umiejętności oraz nawyki i sprawności zawodowe,
• rozwijać i wzbogacać osobowość zawodową uczących się, motywując ich do samodzielnego zdobywania, uzupełniania oraz pogłębiania wiadomości,
• ukazywać walory zawodu poprzez odwoływanie się np. do autorytetów w danym zawodzie, czy ukazywanie aspektów społecznych w danym zawodzie,
• kształtować pożądane dla procesu pracy postawy, takie jak: pracowitość, systematyczność, dokładność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność,
• kształtowanie kultury pracy,
• posługiwać się podstawami wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i metodycznej oraz organizowania zajęć praktycznych,
• wykorzystywać specjalistyczną dla danego zawodu wiedzę oraz posługiwać się normami, instrukcjami, dokumentacjami techniczno-technologicznymi, a także sprzętem (narzędziami, urządzeniami i maszynami), niezbędnymi przy prowadzeniu instruktaży i pokazu wykonywania czynności zawodowych,
• pełnić nadzór w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych i kontrolować poprawność wykonywania czynności przez uczących się zawodu,
• przeprowadzać instruktaż z zakresu BHP i P.POŻ na danym stanowisku pracy, czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp,
• organizować stanowiska szkoleniowe we własnym warsztacie pracy,
• wykorzystywać nowoczesne środki techniczne w pracy własnej i nauczaniu,
• doskonalić własne umiejętności zawodowe oraz unowocześniać własny warsztat pracy.
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej przez organizatora kształcenia przygotowują zadania egzaminacyjne, zatwierdzone przez przewodniczącego komisji zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków – specjalistów z zakresu metodyki pedagogiki i psychologii.

Do kogo skierowane?
Warunki przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 RMEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. Nr 244, poz. 1626:
• instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
• instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:

– świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
– świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia, w tym np. kurs palacza CO