Jaki przebieg ma kurs na wózek widłowy?

Obsługa wózków widłowych pozornie nie wydaje się skomplikowana. Niemniej podnoszenie oraz transport towarów i materiałów, nawet jeżeli mowa o nieznacznych odległościach, wymaga stosownego przeszkolenia. Każdy, kto chce zostać operatorem widlaków, musi odbyć kurs, by zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jak przebiega szkolenie i jakie warunki należy spełnić, by móc do niego przystąpić?

Co warto wiedzieć o kursie na operatora wózków widłowych?

Możliwość wzięcia udziału w kursie na operatora wózków widłowych ma każda pełnoletnia osoba z co najmniej podstawowym wykształceniem. Warunkiem przystąpienia do szkolenia dodatkowo jest też orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na takim stanowisku. Sam oferowany przez nas kurs na wózki widłowe w Gostyniu składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Przygotowanie teoretyczne obejmuje uzyskanie wiedzy w zakresie typów i budowy wózków widłowych, obowiązków operatorów, bezpieczeństwa pracy podczas załadunku, rozładunku i transportu towarów, czynności konserwacyjnych oraz umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na sytuacje awaryjne w czasie pracy. Część praktyczna z kolei obejmuje naukę samodzielnej obsługi maszyny.

Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny na operatora wózków widłowych?

Każdy kurs na operatora wózków widłowych kończy się egzaminem państwowym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin kwalifikacyjny, tak jak kurs, składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik przystępuje do pisemnego testu składającego się z 15 pytań zamkniętych. W części praktycznej prezentuje umiejętności obsługi wózka przed komisją egzaminacyjną. Pomyślny wynik wiążę się z nadaniem uprawnień operatorskich ważnych przez 10 lat.