KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Usługi BHP i PPOŻ

Wdrożenie systemu HACCP

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

hccp

Dobre praktyki produkcyjne. Dobre praktyki higieniczne.

Zgodnie z ustawą z dnia maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63, poz. 634) o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, duże podmioty branży spożywczej zobowiązane są wdrożyć z dniem 1 stycznia 2004 roku system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point.nowelizacja ustawy nakłada ten obowiązek również na małe i średnie podmioty gospodarcze, z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Oferujemy Państwu wdrożenie systemu HACCP oraz GMP i GHP.

Zasady systemu HACCP:

System HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to system, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez określenie i monitorowanie zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania, składowania czy dystrybucji żywności. Główny cel, a więc wyprodukowanie bezpiecznej żywności zostanie osiągnięty poprzez skuteczne, codzienne funkcjonowanie systemu, który opiera się na 7 podstawowych zasadach:

1. Rozpoznanie możliwych zagrożenia i ustalenia środków do ich kontroli.
2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – CCP, gdzie zastosowane zostaną szczególne środki ostrożności.
3. Ustalić krytycznych granic, które będą przestrzegane.
4. Ustalić systemu nadzorowania w każdym CCP.
5. Ustalenie działań naprawczych, które powinny być podjęte w sytuacji, gdy wyniki monitorowania wykażą, że dany CCP nie znajduje się pod kontrolą.
6. Ustalenie postępowania sprawdzającego, w celu określenia, czy system HACCP działa.
7. Opracowanie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy zgodne z powyższymi zasadami i ich zastosowaniem.

Korzyści ze stosowania systemu HACCP:

Największa korzyść ze stosowania systemu HACCP to wyprodukowanie bezpiecznej żywności.

Podstawowe korzyści wewnętrzne, które wiążą się ze stosowaniem systemu to:

– wytwarzanie produktu bezpiecznego, zgodnie z założonymi parametrami jakościowymi i higienicznymi;
– stworzenie warunków dla efektywnej i szybkiej kontroli;
– uniknięcie strat powodowanych kosztami związanymi ze skupieniem kontroli wyłącznie na końcu procesu;
– zredukowanie kosztów związanych z utrata czasu, energii i innych zasobów wykorzystywanych do poprawiania błędów;
– możliwość szybkiego zidentyfikowania błędów i niezgodności z wymaganiami produkcyjnymi;
– możliwość zabezpieczania się na wypadek wystąpienia zagrożeń;
– pojawienie się samokontroli i większej odpowiedzialności wśród pracowników.

 Podstawowe korzyści zewnętrzne to:

– wzrost zainteresowania odbiorców;
– zwiększenie zaufania u klientów;
– możliwość funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej;
– poprawa jakości produktu;
– poprawa wizerunku firmy.

Koszt wdrożenia:

Koszt wdrożenia systemu HACCP jest negocjowany indywidualnie i możliwy do szczegółowego określenia po dokładnym zapoznaniu się ze specyfiką i sposobem działania zakładu, a przede wszystkim uzależniony jest od ilości produktów, procesów i zatrudnionych pracowników.