KWIECIŃSCY – Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Pępowo | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ | Usługi BHP i PPOŻ OŚRODEK SZKOLENIA
BIURO USŁUG BHP I PPOŻ.
Zadzwoń
65 573 69 92
Napisz do nas
Formularz kontaktowy

Oferta > Usługi BHP i PPOŻ

Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługę tą świadczymy na terenie całego kraju.

Coffee break

WAŻNE: Usługa wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo wyceniana jest indywidualnie.

Celem przyspieszenia procesu wyceny prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:
⦁ Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejącego?
⦁ Jaki jest profil działalności (usługowy,biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
⦁ Czy w obiekcie są  stanowiska na których występują strefy zagrożenia wybuchem?
⦁ Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu/ kubatura?
⦁ Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
⦁ Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – wersja papierowa/elektroniczna

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:
⦁ użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
⦁ zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
⦁ produkcyjnych
⦁ magazynowych (np. stacje paliw)
⦁ inwentarskich
⦁ z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
⦁ kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową
nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2
⦁ kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3
⦁ powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.

Wykonana przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana przez nas Instrukcja zawiera:
⦁ warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
⦁ sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
⦁ sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
⦁ sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
⦁ sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
⦁ sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
⦁ plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.)
⦁ plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych.

Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

CENA WYKONANIA INDYWIDUALNA DLA KAŻDEGO KLIENTA.